พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 7

เล่ม 35 ส่วน 7

 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา  
 • 1. กุสลติกวิสัชนา 
 • 2. เวทนาติกวิสัชนา 
 • 3. วิปากติกวิสัชนา
 • 4. อุปาทินนติกวิสัชนา
 • 5. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา
 • 6. สวิตักกติกวิสัชนา
 • 7. ปีติติกวิสัชนา
 • 8. ทัสสนติกวิสัชนา 
 • 9. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา
 • 10. อาจยคามิติกวิสัชนา 
 • 11. เสกขติกวิสัชนา
 • 12. ปริตตติกวิสัชนา
 • 13. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา 
 • 14. หีนติกวิสัชนา 
 • 15. มิจฉัตตติกวิสัชนา
 • 16. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
 • 17. อุปปันนติกวิสัชนา 
 • 18. อตีตติกวิสัชนา 
 • 19. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
 • 20. อัชฌัตตติกวิสัชนา 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา
 • 4. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
 • 5. คันถโคจฉกวิสัชนา 
 • 6-8. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 9. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
 • 10. มหันตรทุกวิสัชนา
 • 11. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
 • 12. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 
 • 3. ธาตุวิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน