พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 36

เล่ม 13 ส่วน 36

  • 2. ทรัพย์ 4 ชนิด  
  • 3. คนจะดีหรือชั่วมิใช่เพราะตระกูล  
  • 7. ธนัญชานิสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อธนัญชานิ   
  • 1. การประพฤติไม่ชอบธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน