พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 4

เล่ม 14 ส่วน 4

  • มูลเหตุแห่งการวิวาท                                                                                                                                                                                                                                                            
  • อธิกรณ์และวิธีระงับอธิกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                            
  • ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 5. สุนักขัตตสูตร ว่าด้วยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน