พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 8

เล่ม 20 ส่วน 8

 • 2. อกุสลเปยยาล
 • 3. วินยเปยยาล
 • ติกนิบาต  
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. พาลวรรค หมวดว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต
 • 1. ภยสูตร ว่าด้วยผู้เป็นภัยและไม่เป็นภัย
 • 2. ลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะคนพาลและบัณฑิต
 • 3. จินตีสูตร ว่าด้วยความคิดระหว่างคนพาลกับบัณฑิต
 • 4. อัจจยสูตร ว่าด้วยการเห็นโทษและไม่เห็นโทษ
 • 5. อโยนิโสสูตร ว่าด้วยการถาม-ตอบโดยไม่แยบคาย
 • 6. อกุสลสูตร ว่าด้วยอกุศลกรรม
 • 7. สาวัชชสูตร ว่าด้วยกรรมที่มีโทษ
 • 8. สัพยาปัชฌสูตร ว่าด้วยกรรมที่มีความเบียดเบียน
 • 9. ขตสูตร ว่าด้วยการบริหารตนให้ถูกกำจัด
 • 10. มลสูตร ว่าด้วยการละมลทิน
 • 2. รถการวรรค หมวดว่าด้วยช่างรถ
 • 1. ญาตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้มีชื่อเสียง
 • 2. สารณียสูตร ว่าด้วยสถานที่อันกษัตริย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
 • 3. อาสังสสูตร ว่าด้วยความหวังทางโลกและทางธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน