พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 7

เล่ม 29 ส่วน 7

  • ว่าด้วยการจับๆ ปล่อยๆ พ้นกิเลสไม่ได้ 
  • ว่าด้วยการดำเนินไปลุ่มๆ ดอนๆ
  • ว่าด้วยผู้รู้ธรรม 7 ประการ
  • ว่าด้วยเสนามาร
  • ว่าด้วยคุณลักษณะของสัตบุรุษ
  • ว่าด้วยพระอรหันต์
  • 5. ปรมัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายปรมัฏฐกสูตร ว่าด้วยผู้ยึดถืออยู่ในทิฏฐิ 
  • ว่าด้วยอานิสงส์ในทิฏฐิ
  • ว่าด้วยความเห็นของผู้ฉลาด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน