พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 19

เล่ม 24 ส่วน 19

 • 11. ชาณุสโสณิสูตร ว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์ทูลถามเรื่องทาน
 • 3. สาธุวรรค ว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี
 • 1. สาธุสูตร ว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี
 • 2. อริยธัมมสูตร ว่าด้วยอริยธรรมและอนริยธรรม
 • 3. กุสลสูตร ว่าด้วยกุศลธรรม และอกุศลธรรม
 • 4. อัตถสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์ และที่ไม่เป็นประโยชน์
 • 5. ธัมมสูตร ว่าด้วยธรรม และอธรรม
 • 6. สาสวสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะ และที่ไม่มีอาสวะ
 • 7. วัชชสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีโทษ และที่ไม่มีโทษ
 • 8. ตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุ และที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
 • 9. อาจยคามิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ และนิพพาน
 • 10. ทุกขุทรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นกำไร
 • 11. วิปากสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นวิบาก
 • 4. อริยมัคควรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค 
 • 1. อริยมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค
 • 2. กัณหมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ยดำ และที่เป็นฝ่ายขาว
 • 3. สัทธัมมสูตร ว่าด้วยสัทธรรม และอสัทธรรม
 • 4. สัปปุริสธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
 • 5. อุปปาเทตัพพธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นและที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
 • 6. อาเสวิตัพพธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพ และที่ไม่ควรเสพ
 • 7. ภาเวตัพพธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเจริญ และที่ไม่ควรเจริญ
 • 8. พหุลีกาตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มาก และที่ไม่ควรทำให้มาก
 • 9. อนุสสริตัพพสูตร  ว่าด้วยธรรมที่ควรระลึก และที่ไม่ควรละลึก
 • 10. สัจฉิกาตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้ง  และที่ไม่ควรทำให้แจ้ง
 • 5. อปรปุคคลวรรค  หมวดว่าด้วยบุคคล อีกหมวดหนึ่ง
 • 1. นเสวิตัพพาทิสูตร  ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรเสพ เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน