พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 11

เล่ม 10 ส่วน 11

  • การถวายอภิวาทของเจ้ามัลละ 
  • เรื่องสุภัททปริพาชก 
  • ปัจฉิมวาจาของพระตถาคต 
  • เรื่องพุทธปรินิพพาน 
  • บูชาพระพุทธสรีระ 
  • เรื่องพระมหากัสสปเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน