ธรรมะรายสัปดาห์

พระพุทธองค์ตรัสว่า “การสะสมบุญ ทำให้มีความสุข”   คำว่า บุญ แปลว่า ความดี ซึ่งมิได้มีเฉพาะการให้บริจาค...

ความดีความชั่วของคนเรานั้น จะมีอยู่ ๓ ทาง คือ ทางใจ ทางกาย ทางวาจา ไม่มีนอกเหนือไปจากนี้เลย ดังนั้น เมื่อบ...

พระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่มีใครเลย ไม่ว่าจะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครในโลก ที่จะประกันสิ่งทั้ง ๔ ...

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม แบ่งเป็น ๓ ปิฎก ดังนี้คือ

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

พระวินัยปิฎก

เล่มที่ ๑ ถึง ๘

พระวินัยปิฎก เป็นการประมวลพุทธบัญญัติ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และวิธีการดำเนินการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์ ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

พระสุตตันตปิฎก

เล่มที่ ๙ ถึง ๓๓

พระสุตตันตปิฎก เป็นการประมวลพระพุทธพจน์ ที่ประกอบด้วยพระธรรมเทศนา และธรรมบรรยาย เรื่องราวต่างๆ ที่ตรัสให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์ โอกาส ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่าทั้งหลายในพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

พระอภิธรรมปิฎก

เล่มที่ ๓๔ ถึง ๔๕

พระอภิธรรมปิฎก เป็นการประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าด้วยเรื่องของจิต เจตสิก รูป นิพพาน และบัญญัติ ซึ่งล้วนเป็นธรรมอันยิ่ง ธรรมอันพิเศษ ธรรมอันละเอียดลุ่มลึก และประเสริฐ ยิ่งกว่าธรรมทั้งปวงที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่สวรรค์ และนิพพาน โดยมิได้กล่าวถึงสัตว์บุคคล สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาประกอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น นับเป็นเรื่องของวิชาการทางพระพุทธศาสนาล้วน

คำแนะนำ

ในการเริ่มต้นฟังพระสูตรต่างๆนั้น ควรจะเริ่มฟังพระสูตรหรือบทธรรมที่มีขนาดสั้นๆ ก่อน แล้วค่อยย้อนกลับไปฟังพระสูตรที่มีขนาดยาวและปานกลางต่อไป คือ เริ่มต้นเล่มที่ ๒๕ เป็นต้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสูตรหรือบทสั้นๆ จนถึงเล่มที่ ๓๓ จากนั้นค่อยย้อนกลับมาฟังเล่มที่ ๙ เป็นต้นไป จนจบทุกเล่มของพระสุตตันตปิฎกทั้งหมด ๒๕ เล่ม