พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 4

เล่ม 16 ส่วน 4

  • 7. ปัจจยสูตร ว่าด้วยปัจจัย
  • 8. ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ
  • 9. สมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์
  • 10. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
  • 4. กฬารขัตติยวรรค หมวดว่าด้วยพระกฬารขัตติยะ
  • 1. ภูตสูตร ว่าด้วยภูตะ 1
  • 2. กฬารสูตร ว่าด้วยพระกฬาระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน