พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 3

เล่ม 13 ส่วน 3

  • 1. การตัดโวหาร 8 ประการ 
  • 2. โทษแห่งกาม 7 ประการ  
  • 3. วิชชา 3 
  • 4. โปตลิยคหบดีประกาศตนเป็นอุบาสก  
  • 5. ชีวกสูตร ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ   
  • 1. เนื่อที่ควรฉันและไม่ควรฉัน 
  • 2. การแผ่เมตตา 
  • 3. การแผ่กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน