พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 35

เล่ม 35 ส่วน 35

  • 8. สารัมมณานารัมมณวาร 
  • 9. ทิฏฐสุตาทิทัสสนวาร 
  • 10. ติกาทิทัสสนวาร 
  • 1. กุสลติกะ
  • 2. เวทนาติกะ 
  • 3. วิปากติกะ 
  • 4. อุปาทินนติกะ
  • 5. วิตักกติกะ
  • 1. รูปทุกะ 
  • 2. โลกิยทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน