พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 5

เล่ม 39 ส่วน 5

  • 6. อตีตานาควาร   
  • 2. นิโรธวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร   
  • 2. อตีตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน