พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 9

เล่ม 11 ส่วน 9

 • เรื่องพรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์ เป็นต้น (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ธรรมที่ควรสังคายนา                                                                                                                                                                                                                                                             
 • วิธีอธิบายให้เข้าใจ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย                                                                                                                                                                                                                                                             
 • สุขัลลิกานุโยค                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ว่าด้้วยอานิสงส์ของสุขัลลิกานุโยค                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้สำหรับพระขีณาสพ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ปัญหาพยากรณ์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เรื่องที่ไม่ทรงพยากรณ์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เรื่องที่ทรงพยากรณ์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน