พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 9

เล่ม 43 ส่วน 9

 • 62. จิตตานุปริวัตติทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร     
 • 63. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม      
 • 64. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 65. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน