พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 17

เล่ม 14 ส่วน 17

  • 5. ทันตภูมิสูตร ว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 6. ภูมิชสูตร ว่าด้วยพระภูมิชะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 7. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน