พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 11

เล่ม 35 ส่วน 11

 • 12. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 
 • 5. อินทริยวิภังค์ 
 • 1. อภิธรรมภาชนีย์  
 • 2. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. กุสลติกวิสัชนา
 • 2. เวทนาติกวิสัชนา
 • 3. วิปากติกวิสัชนา
 • 4. อุปาทินนติกวิสัชนา 
 • 5. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา 
 • 6. สวิตักกติกวิสัชนา
 • 7. ปีติติกวิสัชนา 
 • 8. ทัสสนติกวิสัชนา 
 • 9. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา 
 • 10. อาจยคามิติกวิสัชนา 
 • 11. เสกขติกวิสัชนา
 • 12. ปริตตติกวิสัชนา
 • 13. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา 
 • 14. หีนติกวิสัชนา
 • 15. มิจฉัตตติกวิสัชนา 
 • 16. มัคคารัมมณติกวิสัชนา 
 • 17. อุปปันนติกวิสัชนา 
 • 18. อตีตติกวิสัชนา 
 • 19. อตีตารัมมณติกวิสัชนา 
 • 20. อัชฌัตตติกวิสัชนา 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
 • 22. สนิทัสสนติกวิสัชนา 
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
 • 4. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
 • 5. คันถโคจฉกวิสัชนา 
 • 6-8. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 9. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน