พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 5

เล่ม 15 ส่วน 5

 • 8. ตายนสูตร ว่าด้วยความตายนเทพบุตร
 • 9. จันทิมสูตร ว่าด้วยจันทิมเทพบุตร
 • 10. สุริยสูตร ว่าด้วยสุริยเทพบุตร
 • 2. อนาถปิณฑิกวรรค หมวดว่าด้วยอนาถบิณฑิกเทพบุตร 
 • 1. จันทิมสสูตร ว่าด้วยจันทิมสเทพบุตร
 • 2. เวณฑุสูตร ว่าด้วยเวณฑุเทพบุตร
 • 3. ทีฆลัฏฐิสูตร ว่าด้วยฑีฆลัฏฐิเทพบุตร
 • 4. นันทนสูตร ว่าด้วยนันทนเทพบุตร
 • 5. จันทนสูตร ว่าด้วยจันทนเทพบุตร
 • 6. วาสุทัตตสูตร ว่าด้วยวาสุทัตตเทพบุตร
 • 7. สุพรหมสูตร ว่าด้วยสุพรหมเทพบุตร
 • 8. กกุธสูตร ว่าด้วยกกุธเทพบุตร
 • 9. อุตตรสูตร ว่าด้วยอุตตรเทพบุตร
 • 10. อนาถปิณฑิกสูตร ว่าด้วยอนาถบิณฑิกเทพบุตร
 • 3. นานาติตถิยวรรค หมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่างๆ 
 • 1. สิวสูตร ว่าด้วยสิวเทพบุตร
 • 2. เขมสูตร ว่าด้วยเขมเทพบุตร
 • 3. เสรีสูตร ว่าด้วยเสรีเทพบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน