พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 17

เล่ม 22 ส่วน 17

 • 3. สังคารวสูตร ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์
 • 4. การณปาลีบุตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อการณปาลี
 • 5. ปิงคิยานีสูตร ว่าด้วยปิงคิยานีพราหมณ์
 • 6. มหาสุปินสูตร ว่าด้วยมหาสุบิน
 • 7. วัสสสูตร ว่าด้วยอันตรายของฝน
 • 8. วาจาสูตร ว่าด้วยองค์แห่งวาจาสุภาษิต
 • 9. กุลสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตระกูลประสพบุญ
 • 10. นิสสารณียสูตร ว่าด้วยธาตุที่สลัด
 • 5. ปัญจมปัณณาสก์
 • 1. กิมพิลวรรค หมวดว่าด้วยพระกิมพิละ 
 • 1. กิมพิลสูตร ว่าด้วยท่านพระกิมพิละ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน