พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 12

เล่ม 24 ส่วน 12

  • 7. นัปปิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความรัก
  • 8. อักโกสกสูตร ว่าด้วยโทษของการด่า
  • 9. โกกาลิกสูตร ว่าด้วยภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะ
  • 10. ขีณาสวพลสูตร 1 ว่าด้วยกำลงของพระขีณาสพ
  • 5. อุปาสกวรรค หมวดว่าด้วยอุบาสก
  • 1. กามโภคีสูตร ว่าด้วยกามโภคีบุคคล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน