พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 2

เล่ม 36 ส่วน 2

  • 8. ทุกะ 
  • 2. ทุติยนัย 
  • 2. สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส  
  • รวมบทธรรมในทุติยนัย 42 บท 
  • 3. ตติยนัย  
  • 3. อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส   รวมบทธรรมในตติยนัย 90 บท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน