พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 11

เล่ม 32 ส่วน 11

 • 11. ภิกขทายิวรรค หมวดว่าด้วยพระภิกขทายกะ เป็นต้น 
 • 1. ภิกขทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภิกขทายกเถระ 
 • 2. ญาณสัญญิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ 
 • 3. อุปปลหัตถิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปปลหัตถิยเถระ 
 • 4. ปทปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ 
 • 5. มุฏฐิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมุฏฐิปุปผิยเถระ 
 • 6. อุทกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ 
 • 7. นฬมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ 
 • 8. อาสนุปัฏฐายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนุปัฏฐายกเถระ 
 • 9. พิฬาลิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพิฬาลิทายกเถระ 
 • 10. เรณุปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเรณุปูชกเถระ    
 • 12. มหาปริวารวรรค หมวดว่าด้วยพระมหาปริวาระ เป็นต้น 
 • 1. มหาปริวารเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปริวารเถระ 
 • 2. สุมังคลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ 
 • 3. สรณคมนิยเถราปทาน  ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ 
 • 4. เอกาสนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนิยเถระ 
 • 5. สุวัณณปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณปุปผิยเถระ 
 • 6. จิตกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ 
 • 7. พุทธสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ 
 • 8. มัคคสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคสัญญกเถระ 
 • 9. ปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุปัฏฐานสัญญกเถระ 
 • 10. ชาติปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปูชกเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน