พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 24

เล่ม 14 ส่วน 24

  • 6. มหากัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรใหญ่ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 7. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ 6 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน