พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 34

เล่ม 44 ส่วน 34

 • 6. วิตักกติกะ    
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 7. ปีติติกะ    
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 •  8. ทัสสนติกะ    
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ 
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย  
 • 11. เสกขติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 12. ปริตตติกะ 
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 14. หีนติกะ    
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 15. มิจฉัตตติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 18. อตีตติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 20. อัชฌัตตติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย   
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • ธัมมานุโลม ทุกทุกปัฏฐาน  
 • 1. เหตุทุกะ    
 • 1. สเหตุกทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 2. เหตุสัมปยุตตทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 3. เหตุสเหตุกทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 4. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 5. นเหตุสเหตุกทุกะ    
 • 6. สัปปัจจยทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. สังขตทุกะ 
 • 8. สนิทัสสนทุกะ 
 • 9. สัปปฏิฆทุกะ 
 • 10. รูปีทุกะ  
 • 11. โลกิยทุกะ 
 • 12. เกนจิวิญเญยยทุกะ 
 • 13. อาสวทุกะ 
 • 14. สาสวทุกะ 
 • 15. อาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 16. อาสวสาสวทุกะ 
 • 17. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
 • 18. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน