พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 29

เล่ม 35 ส่วน 29

 • 8. ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ 
 • 9. จุตูปปาตญาณ 
 • 10. อาสวักขยญาณ
 • 17. ขุททกวัตถุวิภังค์ 
 • 1. เอกกมาติกา 
 • 2. ทุกมาติกา 
 • 3. ติกมาติกา 
 • 4. จตุกกมาติกา
 • 5. ปัญจกมาติกา
 • 6. ฉักกมาติกา 
 • 7. สัตตกมาติกา 
 • 8. อัฏฐกมาติกา
 • 9. นวกมาติกา 
 • 10. ทสกมาติกา
 • 1. เอกกนิทเทส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน