พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 20

เล่ม 10 ส่วน 20

  • เวทนานุปัสสนา 
  • จิตตานุปัสสนา  
  • ธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์ 
  • ธัมมานุปัสสนา หมวดอายตนะ 
  • ธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์ 
  • ธัมมานุปัสสนา หมวดสัจจะ 
  • ทุกขสัจจนิทเทส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน