พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 27

เล่ม 25 ส่วน 27

  • 7. เสลสูตร ว่าด้วยเสลพราหมณ์ 
  • เกณิยชฎิลนิมนต์เสวยภัตตาหาร
  • เสลพราหมณ์ได้ฟังคำว่าพุทธะ
  • เสลพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
  • เสลพราหมณ์กับศิษย์กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท
  • พระพุทธเจ้าทรงทำอนุโมทนาแก่เกณิยชฎิล
  • 8. สัลลสูตร ว่าด้วยลูกศรคือกิเลส 
  • 9. วาเสฏฐสูตร ว่าด้วยวาเสฏฐมาณพทูลถามปัญหา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน