พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 6

เล่ม 40 ส่วน 6

 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม (ต่อ)
 • 2. สหชาตวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม 
 • 1. วิภังควาร   
 • เหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
 • 1. วิภังควาร  
 • นเหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน