พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 21

เล่ม 23 ส่วน 21

  • 4. ทุติยมรณัสสติสูตร ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติ1สูตรที่ 2
  • 5. ปฐมสัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทา สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยสัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทา1 สูตรที่ 2
  • 7. อิจฉาสูตร ว่าด้วยความอยากได้ลาภ
  • 8. อลังสูตร ว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื่น
  • 9. ปริหานสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้พระเสขะเสื่อม
  • 10. กุสีตารัมภวัตถุสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน