พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 18

เล่ม 25 ส่วน 18

 • 7. ปฐมอาสวสูตร ว่าด้วยอาสวะ สูตรที่ 1 
 • 8. ทุติยอาสวสูตร ว่าด้วยอาสวะ สูตรที่ 2 
 • 9. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา 
 • 10. มารเธยยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ล่วงพ้นบ่วงมาร 
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ 
 • 2. จักขุสูตร ว่าด้วยจักษุ 
 • 3. อินทริยสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ 
 • 4. อัทธาสูตร ว่าด้วยกาลเวลา 
 • 5. ทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริต 
 • 6. สุจริตสูตร ว่าด้วยสุจริต 
 • 7. โสเจยยสูตร ว่าด้วยความสะอาด 
 • 8. โมเนยยสูตร ว่าด้วยความเป็นมุนี 
 • 9. ปฐมราคสูตร ว่าด้วยการละราคะ สูตรที่ 1 
 • 10. ทุติยราคสูตร ว่าด้วยการละราคะ สูตรที่ 2 
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3 
 • 1. มิจฉาทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยผู้มีความเห็นผิด 
 • 2. สัมมาทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยผู้มีความเห็นชอบ 
 • 3. นิสสรณิยสูตร ว่าด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออก 
 • 4. สันตตรสูตร ว่าด้วยนิโรธสงบยิ่งกว่าอรูปธรรม 
 • 5. ปุตตสูตร ว่าด้วยบุตร 
 • 6. อวุฏฐิกสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบด้วยฝน 
 • 7. สุขปัตถนาสูตร ว่าด้วยผู้ปรารถนาความสุข 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน