พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 27

เล่ม 37 ส่วน 27

  • 11. เอกาทสมวรรค 
  • 1-3. ติสโสปิอนุสยกถา (106-108) ว่าด้วยอนุสัย 3 เรื่อง 
  • 4. ญาณกถา (109) ว่าด้วยญาณ 
  • 5. ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา (110) ว่าด้วยญาณวิปปยุตจากจิต 
  • 6. อิทังทุกขขันติกถา (111) ว่าด้วยการเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์ 
  • 7. อิทธิพลกถา (112) ว่าด้วยกำลังฤทธิ์ 
  • 8. สมาธิกถา (113) ว่าด้วยสมาธิ 
  • 9. ธัมมัฏฐิตตากถา (114) ว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรม 
  • 10. อนิจจตากถา (115) ว่าด้วยความไม่เที่ยง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน