พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 7

เล่ม 26 ส่วน 7

 • 8. ปฐมกุณฑลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ เรื่องที่ 1 
 • 9. ทุติยกุณฑลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ เรื่องที่ 2 
 • 10. ปายาสิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้เป็นคนรับใช้เจ้าปายาสิ 
 • 7. สุนิกขิตตวรรค หมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบ 
 • 1. จิตตลตาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนจิตรดา 
 • 2. นันทนวิมาน ว่าด้วยวิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนนันทวัน 
 • 3. มณิถูณวิมาน ว่าด้วยวิมานแก้วมณีที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น 
 • 4. สุวัณณวิมาน ว่าด้วยวิมานทองคำที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้า 
 • 5. อัมพวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้รับจ้างรดน้ำต้นมะม่วงได้ถวายน้ำสรงแด่พระสารีบุตร 
 • 6. โคปาลวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโคผู้ถวายขนมแด่ภิกษุ 
 • 7. กัณฐกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ม้ากัณฐกะ 
 • 8. อเนกวัณณวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพบุตรผู้มีรัศมีหลากสี 
 • 9. มัฏฐกุณฑลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่มัฏฐกุณฑลีมาณพผู้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจ  
 • 10. เสริสสกวิมาน ว่าด้วยวิมานไม้ซึกที่เกิดขึ้นแก่เจ้าปายาสิ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน