พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 6

เล่ม 20 ส่วน 6

  • 5. ปริสวรรค หมวดว่าด้วยบริษัท (ต่อ)
  • 2. ทุติยปัณณาสก์
  • 1. ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล
  • เหตุที่กินนรไม่พูดภาษาคน
  • สิ่งที่มาตุคามไม่อิ่ม
  • การอยู่ร่วมกัน 2 แบบ
  • เหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อ
  • 2. สุขวรรค หมวดว่าด้วยสุข
  • 3. สนิมิตตวรรค หมวดว่าด้วยเหตุแห่งบาปอกุศล
  • 4. ธัมมวรรค หมวดว่าด้วยธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน