พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 13

เล่ม 20 ส่วน 13

  • 7. วัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าวัจฉโคตร
  • 8. ติกัณณสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อติกัณณะ
  • 9. ชานุสโสณิสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อว่าชานุสโสณิ
  • 10. สังคารวสูตร ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน