พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 18

เล่ม 32 ส่วน 18

 • 27. ปทุมุกเขปวรรค หมวดว่าด้วยการวางดอกปทุม เป็นต้น 
 • 1. อากาสุกขิปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอากาสุกขิปิยเถระ 
 • 2. เตลมักขิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขิยเถระ 
 • 3. อัฑฒจันทิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒจันทิยเถระ 
 • 4. ทีปทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทีปทายกเถระ 
 • 5. วิฬาลิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวิฬาลิทายกเถระ 
 • 6. มัจฉทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัจฉทายกเถระ 
 • 7. ชวหังสกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชวหังสกเถระ 
 • 8. สลฬปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ 
 • 9. อุปาคตหาสนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาคตหาสนิยเถระ 
 • 10. ตรณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ 
 • 28. สุวัณณพิพโพหนวรรค หมวดว่าด้วยพระสุวัณณพิพโพหนิยะ เป็นต้น 
 • 1. สุวัณณพิพโพหนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณพิพโพหนิยเถระ 
 • 2. ติลมุฏฐิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติลมุฏฐิยเถระ 
 • 3. จังโกฏกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจังโกฏกิยเถระ 
 • 4. อัพภัญชนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ 
 • 5. เอกัญชลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ 
 • 6. โปตถทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโปตถทายกเถระ 
 • 7. จิตกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ 
 • 8. อาลุวทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอาลุวทายกเถระ 
 • 9. ปุณฑรีกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุณฑรีกเถระ 
 • 10. ตรณียเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตรณียเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน