พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 31

เล่ม 29 ส่วน 31

  • ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้า  
  • ว่าด้วยตัณหาทิฏฐิ 
  • ว่าด้วยผู้มั่นคงด้วยอาการ 5 อย่าง
  • ว่าด้วยเรื่องหลอกลวง 3 อย่าง
  • ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระคณาจารย์
  • ว่าด้วยธรรม 3 ประการ เป็นมลทินภายใน
  • ว่าด้วยทิศที่ไม่เคยไป

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน