พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 22

เล่ม 35 ส่วน 22

 • มาติกานิทเทส (ต่อ) 
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์  
 • 1. รูปาวจรกุศล
 • ณานจตุกกนัย 
 • ณามปัญจกนัย 
 • 2. อรูปาวจรกุศล
 • 3. โลกุตตรกุศล
 • ณานจตุกกนัย 
 • ณามปัญจกนัย 
 • 4. รูปาวจรวิบาก
 • 5. อรูปาวจรวิบาก 
 • 6. โลกุตตรวิบาก 
 • 7. รูปารูปาวจรกิริยา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน