พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 14

เล่ม 44 ส่วน 14

 • 50. ปรามาสทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย    
 • 51. ปรามัฏฐทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย  
 • 52. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 53. ปรามาสปรามัฎฐทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 54. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 55. สารัมมณทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 56. จิตตทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 57. เจตสิกทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 58. จิตตสัมปยุตตทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน