พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 5

เล่ม 35 ส่วน 5

 • 5. วิญญาณขันธ์   
 • ทุกมูลกวาร
 • ติกมูลกวาร
 • อุภโตวัฑฒกวาร
 • พหุวิธวาร 
 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา  
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา  
 • 1. กุสลติกวิสัชนา
 • 2. เวทนาติกวิสัชนา
 • 3. วิปากติกวิสัชนา 
 • 4. อุปาทินนติกวิสัชนา 
 • 5. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา 
 • 6. สวิตักกติกวิสัชนา 
 • 7. ปีติติกวิสัชนา 
 • 8. ทัสสนติกวิสัชนา 
 • 9. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา
 • 10. อาจยคามิติกวิสัชนา
 • 11. เสกขติกวิสัชนา 
 • 12. ปริตตติกวิสัชนา
 • 13. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา 
 • 14. หีนติกวิสัชนา
 • 15. มิจฉัตตติกวิสัชนา 
 • 16. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
 • 17. อุปปันนติกวิสัชนา
 • 18. อตีตติกวิสัชนา
 • 19. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
 • 20. อัชฌัตตติกวิสัชนา
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
 • 22. สนิทัสสนติกวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน