พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 31

เล่ม 40 ส่วน 31

 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • เหตุสภาคนัย
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  
 • 3. วิปากติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม 
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน