พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 26

เล่ม 37 ส่วน 26

 • 10. ทสมวรรค 
 • 1. นิโรธกถา (95) ว่าด้วยนิโรธ 
 • 2. รูปังมัคโคติกถา (96)  ว่าด้วยรูปเป็นมรรค 
 • 3. ปัญจวิญญาณสมังคิสสมัคคภาวนากถา (97) ว่าด้วยการเจริญมรรคของผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณ 5 
 • 4. ปัญจวิญญาณากุสลาปิอกุสลาปีติกถา (98) ว่าด้วยวิญญาณ 5 เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี 
 • 5. สาโภคาติกถา (99) ว่าด้วยวิญญาณ 5 มีความผูกใจ 
 • 6. ทวีหิสีเลหิกถา (100) ว่าด้วยศิล 2 อย่าง 
 • 7. สีลังอเจตสิกันติกถา (101) ว่าด้วยศิลไม่เป็นเจตสิก 
 • 8. สีลังนจิตตานุปริวัตตีติกถา (102) ว่าด้วยศิลไม่คล้อยไปตามจิต  
 • 9. สมาทานเหตุกถา (103) ว่าด้วยศิลมีการสมาทานเป็นเหตุ 
 • 10. วิญญัตติสีลันติกถา (104) ว่าด้วยวิญญัติเป็นศิล 
 • 11. อวิญญัตติทุสสีลยันติกถา (105) ว่าด้วยอวิญญัติเป็นความทุศีล 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน