พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 5

เล่ม 23 ส่วน 5

  • 8. สังโยคสูตร ว่าด้วยความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง
  • 9. ทานมหัปผลสูตร ว่าด้วยทานที่มีผลมากและทานที่ไม่มีผลมาก
  • 10. นันทมาตาสูตร ว่าด้วยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกา
  • 6. อัพยากตวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณ์
  • 1. อัพยากตสูตร ว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณ์
  • 2. ปุริสคติสูตร ว่าด้วยคติของบุรุษ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน