พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 11

เล่ม 29 ส่วน 11

  • ว่าด้วยศัสตรา 3 อย่าง 
  • ว่าด้วยมุสาวาท
  • ว่าด้วยต้นตรงปลายคด
  • ว่าด้วยการลงโทษ
  • ว่าด้วยปฏิปทาของมุนี
  • 8. ปสูรสุตตนิทเทส อธิบายปสูรสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าปสูระ  
  • ว่าด้วยการยกวาทะ
  • ว่าด้วยแกพ้วาทะแล้วขัดเคือง 
  • ว่าด้วยถูกข่มด้วยวาทะแล้วเสียใจ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน