พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 2

เล่ม 40 ส่วน 2

  • 7. กุสลากุสลาพยากตบท (ต่อ)  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
  • 1. กุสลติกะ 
  • 1. ปฏิจจวาร 
  • 1. ปัจจยานุโลม 
  • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน