พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 21

เล่ม 37 ส่วน 21

 • 7. สัตตมวรรค 
 • 1. สังคหิตกถา (63) ว่าด้วยสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้ 
 • 2. สัมปยุตตกถา (64) ว่าด้วยสัมปยุตตธรรม 
 • 3. เจตสิกกถา (65) ว่าด้วยเจตสิก 
 • 4. ทานกถา (66) ว่าด้วยทาน 
 • 5. ปริโภคมยปุญญกถา (67) ว่าด้วยบุญสำเร็จด้วยการบริโภค 
 • 6. อิโตทินนกถา (68) ว่าด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ 
 • 7. ปฐวีกัมมวิปาโกตกถา (69) ว่าด้วยแผ่นดินเป็นกรรมวิบาก 
 • 8. ชรามรณวิปาโกติกถา (70) ว่าด้วยชรามรณะเป็นวิบาก 
 • 9. อริยธัมมวิปากกถา (71) ว่าด้วยวิบากแห่งอริยธรรม 
 • 10. วิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา (72) ว่าด้วยวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน