พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 1

เล่ม 24 ส่วน 1

 • ทสกนิบาต   
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. อานิสังสวรรค หมวดว่าด้วยอานิสงส์
 • 1. กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีล
 • 2. เจตนากรณียสูตร ว่าด้วยกรรมที่ไม่ควรทำดวยความตั้งใจ
 • 3. ปฐมอุปนิสสูตร ว่าด้วยธรรมมีหุตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 15
 • 4. ทุติยอุปนิสสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 26
 • 5. ตติยอุปนิสสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 37
 • 6. สมาธิสูตร ว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ
 • 7. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรตอบปัญหาพระอานนท์
 • 8. ณานสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้มีฌาน
 • 9. สันตวิโมกขสูตร ว่าด้วยสันตวิโมกข์
 • 10. วิชชาสูตร ว่าด้วยวิชชา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน