พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 16

เล่ม 29 ส่วน 16

  • ว่าด้วยศึกษาเพราะอยากได้ลาภ  
  • ว่าด้วยโกรธเพราะการไม่ได้
  • ว่าด้วยอุเบกขามีองค์ 6
  • ว่าด้วยกิเลสหนา 7 อย่าง
  • ว่าด้วยที่อาศัย 
  • ว่าด้วยตัณหา
  • ว่าด้วยกิเลสเครื่องร้อยรัด 4 อย่าง 
  • ว่าด้วยตัณหามีชื่อต่างๆ
  • ว่าด้วยบุตร เป็นต้น
  • ว่าด้วยทิฏฐิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน