พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 12

เล่ม 16 ส่วน 12

  • รวมพระสูตรที่มีในนานัตตวรรค
  • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
  • 1. สัตตธาตุสูตร ว่าด้วยธาตุ 7
  • 2. สนิทานสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ
  • 3. คิญชกาวสถสูตร ว่าด้วยการแสดงธรรม ณ ตำหนักอิฐ
  • 4. หีนาธิมุตติกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวและอัธยาศัยงาม
  • 5. จังกมสูตร ว่าด้วยการจงกรม
  • 6. สคาถาสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาที่มีคาถา
  • 7. อัสสัทธสังสันทนสูตร ว่าด้วยการคบค้าสมาคมกันของสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธา
  • 8. อัสสัทธมูลกสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นมูล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน