พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 15

เล่ม 14 ส่วน 15

  • 2. มหาสุญญตสูตร ว่าด้วยสุญญตา สูตรใหญ่ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 3. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรมอันน่าอัศจรรย์ 20 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน