พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 2

เล่ม 35 ส่วน 2

 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • 1. รูปขันธ์ 
 • ทุกนัย
 • ปกิณณกฑุกะ
 • ติกนัย 
 • ปกิณณกติกะ
 • อัชฌัตติกอุปาทาติกะ
 • อัชฌัตติกอุปาทินนติกะ
 • จตุกกนัย 
 • อุปาทินนจตุกกะ
 • อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ
 • อุปาทาสัปปฎิฆจตุกกะ
 • อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ
 • อุปาทาทูเรจตุกกะ
 • ทิฎฐาทิจตุกกะ
 • ปัญจกนัย 
 • ฉักกนัย 
 • สัตตกนัย 
 • อัฏฐกนัย
 • นวกนัย 
 • ทสกนัย 
 • เอกาทสกนัย 
 • 2. เวทนาขันธ์  
 • ทุกมูลกวาร 
 • ติกมูลกวาร
 • อุภโตวัฑฒกวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน