พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 9

เล่ม 17 ส่วน 9

 • 9. ปาลิเลยยสูตร ว่าด้วยป่าปาลิเลยยกะ (ต่อ)  
 • 10. ปุณณมสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง 
 • มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ 5 ประการ
 • ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ 5 ประการ
 • เหตุที่เรียกว่าขันธ์
 • เหตุปัจจัยแห่งขันธ์
 • เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ
 • เหตุไม่มีสักกายทิฏฐิ
 • คุณ โทษ และเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันธ์
 • ความไม่มีอหังการ นมังการ และมานานุสัย
 • กรรมที่อนัตตากระทำถูกต้องอัตตา
 • 4. เถรวรรค หมวดว่าด้วยพระเถระ   
 • 1. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ 
 • 2. ติสสสูตร ว่าด้วยพระติสสะ 
 • 3. ยมกสูตร ว่าด้วยพระยมกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน